Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě objednávky uzavřené prostřednictvím internetové web galerie JarryG, dále Jarmila Glierová. Smluvními stranami se v tomto případě rozumí Jarmila Glierová, JarryG autorské šperky (dále jen „Prodávající“) a fyzická osoba neboli spotřebitel (dále jen „Kupující“).
Všechna ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.2. Objednávky

Kupující si v sekci kolekce šperků dostupné na internetové stránce jarryg.cz vybere konkrétní produkt, popř. produkty a vytvoří objednávku, zapsáním do objednávkového formuláře. Kupující potvrdí celou objednávku kliknutím na políčko „odeslat “. Po takovémto potvrzení objednávky již není možné v objednávkovém formuláři provádět jakékoli změny.
Při každé objednávce je nutné uvést jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo, aby Prodávající a dopravce mohli kontaktovat Kupujícího.
Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřídit jakoukoliv přijatou objednávku od Kupujícího, pokud bude v rozporu s těmito obchodními podmínkami či obecně závaznými právními předpisy, či pokud  bude mít Prodávající důvodné podezření na jejich obcházení.


3. Ceny

Ceny jsou platné dle aktuální nabídky Prodávajícího uvedené na jeho internetových stránkách v době objednání s výjimkou zjevné chyby.
Ceny zboží jsou konečné, jsou uvedené včetně DPH a všech souvisejících poplatků.
V ceně nejsou zahrnuty případné poplatky za dopravné, doběrečné.
Na internetové stránce obchodu Prodávajícího lze najít potřebné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobou platbu.


4.Platební podmínky

Platba probíhá na dobírku při převzetí zboží od dopravce.
Při platbě na dobírku lze na místě uskutečnit platbu v hotovosti v Kč.
Zboží zůstává až do úplného zaplacení ve vlastnictví Prodávajícího.

5. Dodání zboží

Zboží je doručováno zasílatelskou firmou, zpravidla Českou poštou, a to zpravidla do 7 pracovních dní od potvrzení objednávky; maximální doba dodaní je 20 dní. Po dohodě s Kupujícím může být tato doba prodloužená.
Zboží je doručováno pouze na území České republiky a Slovenské republiky.
Kupující je odpovědný za poskytnutí úplných a přesných údajů potřebných pro řádné doručení objednaného zboží.
Zboží bude dodáváno na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.
Daňový doklad zašle po odeslání zboží Prodávající kupujícímu emailem na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři.

6. Reklamace a vrácení výrobků

Prodávající  odpovídá Kupujícímu za to, že jím prodaný výrobek má v době, kdy ho Kupující převzal, vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával vzhledem k jeho povaze. Dále Prodávající odpovídá za to, že se prodaný výrobek hodí k účelu, který Prodávající uvádí nebo který je pro daný výrobek obvyklý, a za jeho odpovídající množství.
Kupující má právo reklamovat zboží ve lhůtě 24 měsíců. Projeví-li se vada ve lhůtě 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že vada existovala již při převzetí zboží. Pokud Kupující požaduje reklamaci zboží po uplynutí 6 měsíců od jeho převzetí, musí Kupující sám prokázat, že vada existovala již v momentě převzetí zboží.
Prodávající neodpovídá za případné vady výrobku, které vzniknou v zákonné době v důsledku opotřebení nebo jeho nesprávného používání.
Reklamované zboží zasílejte na adresu U Bažantnice 30, 69201, Mikulov nebo kontaktujte Prodávajícího na emailové adrese jarryg@jarryg.cz a označte, prosím, vadu.
Prodávající vydá potvrzení o tom, kdy Kupující své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje.
V případě oprávněné reklamace má Kupující nárok na výměnu vadného výrobku za bezvadný, anebo právo na odstoupení od smlouvy. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
V případě neúspěšné reklamace Prodávající dodá Kupujícímu odůvodnění zamítnutí reklamace.
Výrobky nelze zasílat zpět na dobírku. Takto zaslané výrobky nebudou převzaty. Peníze za vrácené zboží či za zboží oprávněně reklamované budou Kupujícímu vráceny bez prodlev na sdělený bankovní účet.
V případě oprávněné reklamace má Kupující na základě vlastní žádosti právo na náhradu nákladů na doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2. 2021.
Tyto obchodní podmínky a právní vztahy na jejich základě vzniklé se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
Jarmila Glierová, Jarryg autorské šperky si vyhrazuje právo změnit nebo kdykoli upravit tyto obchodní podmínky. Nové obchodní podmínky budou, v případě potřeby, oznámeny Kupujícímu  na webových stránkách a budou se vztahovat pouze na objednávky vystavené až po jejich uveřejnění.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek není archivovaná prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Kontaktní údaje prodávajícího: Jarmila Glierová, U Bažantnice 30, Mikulov, 69201, jarryg@jarryg.cz.